Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning och konsumenträtt

Har du haft ett oplanerat strömavbrott i mer än 12 timmar kan du få avbrottsersättning. Ersättningen du får är i form av återbetalning av del av din nätavgift. Ersättningens storlek beror på hur länge avbrottet varade.

Det betalas maximalt ut tre årliga nätavgifter per avbrott:

 • 12-24 timmar: 12,5 procent av fast avgift, dock lägst 1 000 kronor.
 • 24-48 timmar: 37,5 procent av fast avgift, dock lägst 2 000 kronor.

Villkor

Sedan 1 januari 2006 finns bestämmelser i Ellagen om avbrottsersättning vid elavbrott längre än 12 timmar.

 • Om du varit berörd av ett sammanhängande strömavbrott som varar i 12 timmar eller längre, har du rätt till avbrottsersättning.
 • Återkommer elen under kortare tid än två timmar räknas det som ett sammanhängande strömavbrott.
 • Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott.
 • Avbrottsperioden anses starta när Trelleborgs Energi har fått kännedom om avbrottet. För varje efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen.
 • Din maximala ersättning är 300 procent av din årliga nätkostnad.
 • Avbrottsersättning kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.
 • Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning ska ske. Avbrottsersättning betalas ut automatiskt.

Skadestånd till konsument

Om överföringen avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att nätägaren på annan grund har rätt att avbryta överföringen, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätägaren.

 • Undantaget är om nätägaren visar att avbrottet beror på hinder utanför hans kontroll som han inte kunde förväntas räkna med och vars följder nätägaren heller inte kunde ha undvikit.
 • Generellt gäller att de skadelidande ska styrka sin skada samt uppkomna kostnader (exempelvis genom kvitton och liknande) och vidta åtgärder för att begränsa sin skada.
 • Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet, dock ej skada relaterat till näringsverksamhet.
 • För att ersättning ska utgå ska nätägaren underrättas om ersättningsanspråket inom två år från det att skadan inträffade.

Rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter framgår i ditt elnätsavtal och av Ellagen. För dig som är konsument och behöver hjälp kan Energimarknadsbyrån ge oberoende rådgivning. De har i uppdrag av regeringen att ta tillvara dina intressen och stödja dig när du tycker att något har gått snett i din relation med oss som elnätsföretag.

Du kan även vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknadsinspektionen