Hoppa till huvudinnehåll

Trelleborgs Elnät inför nya elnätsavgifter från 1 februari 2023 utan att övergå till ny prismodell

Den tidigare aviserade höjningen av elnätsavgifterna för 2023 ska täcka primärt de allt ökande kostnaderna för inköp av förlustel, både på lokal och regional nivå. Trelleborgs Elnät avvaktar med införandet av en rörlig prismodell, där taxan kopplas till inköpspriset av el på Nordpool.

Under oktober månad gick det ut information om höjda elnätsavgifter kopplade till den faktiska ökade kostnaden för den sk förlustelen (den el som nätföretag behöver köpa in för att ersätta förluster vid överföringen) samt en övergång till en ny prismodell. Den nya prismodellen skulle basera sig på en avancerad formel med spotpriset som en faktor för att räkna ut den överföringskostnad som kunderna ska betala. I denna modell varierar alltså överföringsavgiften med spotprisets upp och nedgång, som tidigare beskrivet i här. Efter att Svenska kraftnät i oktober gav besked om ett kostnadstak på energiavgiften för 2023 mot regionnäten blev det möjligt att skjuta på införandet av denna nya modell till 2024.

De nya taxorna för 2023 kopplas alltså inte till spotpriset, utan kan härledas till ökade kostnader för nätförluster i eget nät och nätnytta, ökade kostnader för överföringsavgift mot överliggande nät, samt en indexhöjning med 2,5 procent. Exempel på hur de nya taxorna ser ut för typkunder ser du här nedan (inkl moms). De nya taxorna är publicerade på respektive sida för säkringskunder och effektkunder.

Fakta:

Elnätsavgifterna består av två huvudsakliga delar (utöver skatter och avgifter):

  • Abonnemangsavgift – en fast avgift för tillgången av nät eller enklare för utrymmet på nätet. Måttet på detta utrymme är den abonnerade effekten för en effektkund och säkringen för en säkringskund. Kunden betalar för en möjlighet att utnyttja nätet och får betala för denna möjlighet oavsett om han utnyttjar den eller inte.
  • Överföringsavgift – en rörlig avgift som gäller kostnaden för själva överföringen av el i nätet. Betalas av kund till lokalnätsägare, av lokalnätsägare till regionnätsägare, och av regionnätsägare till tranmissionsnätsägare. Överföringsavgiften har tre delar;
    • kostnaden för nätförluster (el som blir till värme, elen ersätts av nätägaren)
    • överföringsavgift till överliggande nät (till regionnätsägaren Eon och Svenska Kraftnät)
    • ersättning till (mikro)producenter som matar in kraft i nätet (sk nätnytta)