Hoppa till huvudinnehåll

Vätgas

Trelleborg ska ligga i framkant inom implementering av vätgasteknik i Sverige. Vätgas framställd genom elektrolys med fossilfri el ger inga skadliga utsläpp vid användning, endast rent vatten. Vätgas kan användas som energilager, fordonsbränsle och vid framställning av olika produkter som används inom bland annat kemisk- och livsmedelsindustri och lantbruk.

Trelleborg blir ledande inom svensk vätgas

Trelleborg har under slutet av 2020 upprättat en kommunövergripande arbetsstruktur med representanter från Trelleborgs hamn, TrelleborgsHem, Trelleborgs kommun och Trelleborgs Energi som ska arbeta med att ta fram en långsiktig plan för att genom bred användning dra maximal nytta av tekniken. I uppdraget ligger bland annat även att utreda förutsättningar för lokal produktion.

Trelleborgs ambition är att sänka andelen fossila drivmedel som används i den egna fordonsflottan och därmed minska kommunens klimatpåverkan. För att komma närmare att uppfylla det målet har Trelleborgs kommun gått med i CEF-INEA projektet ”Nordic Hydrogen CorridorÖppnas i nytt fönster”, vilket syftar till att upprätta vätgastankstationer på åtta orter längs prioriterade transportvägar i Sverige.

Trelleborg blev i maj 2020 första annonserade ort i projektet, och arbetar nu bland annat med att optimera upplägget tillsammans med övriga projektparter.

För ett framtida samhälle

Trelleborg kan på sikt bli självförsörjande på lokalproducerat och fossilfritt bränsle genom egen vätgasproduktion. Vätgas kan framställas genom elektrolys, vilket innebär delning av vatten till vätgas och syrgas med hjälp av el. Störst klimatnytta får man genom att använda förnybar el, såsom vind-, sol- och vattenkraftsel. Vätgas, som har en lagringsfunktion, kompletterar och möjliggör mer förnybar el, vilken produceras oregelbundet. Vätgas ger möjlighet att lagra el utan att använda stora mängder naturresurser såsom exempelvis batterier kräver.

Vätgasens största styrka är att ju större skala och ju bredare användningsområden den används till, desto större samhällsnytta och möjligheter till nya lösningar och affärsmodeller kan uppnås. Produktion kan exempelvis användas både till energilager som stöttar med reserveffekt, till fordonstankning och till att ersätta flera användningsområden där naturgas idag används. Vid vätgasproduktion genom elektrolys bildas syrgas med hög renhet som kan användas i lämplig verksamhet, och överskottsvärmen i produktionen kan tas tillvara även den, till exempel för att värma upp en byggnad, ett område eller matas ut på fjärrvärmenätet.

Vätgas framställd av förnybar el är föremål för enorma investeringsprojekt världen över.

Trelleborg siktar på att bli en ledande kommun i Sverige inom vätgas vilket innebär att det nu är full fart framåt. Vi på Trelleborgs Energi står redo inför uppdraget.

Miljösatsning som är helt rätt i tiden

Klimatförändringarnas påverkan som redan uppmätts, och vilka prognosticeras kommer få än mer förödande konsekvenser över tid har lett till insikt att utsläppen måste minskas.

Behovet och viljan att minska klimatpåverkan syns i hur de flesta utvecklade länder ingått internationella avtal där man förbinder sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser. Länder tävlar nästintill i att sätta upp kraftigast nationella mål med reducering som ska uppnås över tid. Alla vill bli världens första fossilfria land eller stat.

Man kan även se ambitioner att arbeta mot ett hållbarare samhälle i privata företags hållbarhetspolicys, hur företag nu marknadsför sig och investerar för framtiden med hållbarhetsfokus, samt hur konsumenter blivit mer medvetna och ställer krav om låg klimatpåverkan från de produkter som väljs.

Det ligger prestige, ekonomi och konkurrenskraft i potten. Ett större företag utan hållbarhetspolicy är i dagsläget i princip otänkbart.

Ett av de ledande spåren för att minska utsläppen av växthusgaser är ökad elektrifiering. Detta innebär i princip att energianvändning från fossila energibärare som olja, kol, naturgas, bensin och diesel byts ut mot eldrivna alternativ. Detta har drivit utvecklingen av bland annat batterier, vätgasproduktion och bränsleceller. Bränsleceller genererar elektrisk ström genom att vätgas och syrgas slås ihop. Ett vätgasdrivet fordon har större delen av sitt energilager i en vätgastank istället för i ett stort batteri, och genererar ström till den elektriska motorn under tiden det körs.

Vätgasfordon är effektiva för användaren. Man tankar en bil på 3-4 minuter, har samma räckvidd som med ett fossildrivet fordon och man tappar inte någon nämnvärd räckvidd vid kalla temperaturer. Det är även en samhällsekonomiskt hållbar infrastruktur att bygga ut, då tekniken är skalbar och gynnas av skala, samtidigt som ett relativt litet antal tankställen behöver byggas ut för att för att få ett fungerande nätverk.

Ger högvärdigt, grönt bränsle

Väte är både det vanligaste och lättaste grundämnet i universum, men är oftast bundet i olika föreningar.

När vätgas reagerar med syre frigörs stora mängder energi vilket gör gasen till ett högvärdigt bränsle. Energiinnehållet i ett kilo vätgas är nästan tre gånger så högt som i ett kilo bensin, och mer än 100 gånger högre än i ett kilo av de bästa batterierna som finns tillgängliga.

Restprodukten vid användning är vanligt vatten. Vätgas producerad av förnybara energislag som till exempel vind- eller solkraft kommer på sikt kunna eliminera en avsevärd andel av dagens koldioxidutsläpp från industri, transport och uppvärmning.

I dagsläget framställs den största delen av vätgas som används inom kemisk- och oljeindustri ur kolvätebaserade bränslen som kol, natur- eller biogas, men det går som tidigare nämnts även att framställa vätgas genom att dela upp vatten i vätgas och syrgas genom att tillföra elektricitet. Det är denna typ av framställning som vi riktar in oss på.